top of page

Introducció a l'administració digital

20 hores lectives

VIDEO PROMOCIÓ

Presentació

L'Administració digital és l'instrument clau per desplegar i vertebrar una nova manera de prestar serveis públics i un canvi del model de relació amb la ciutadania, de forma digital i innovadora. Darrerament i des de la publicació de la Ley 39/2015, de “Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas”, ha anat progressivament transformant-se la forma d'interrelació entre l'administració i l'administrat, perseguint l'objectiu d'aconseguir una administració més àgil, accessible i que aporti major seguretat jurídica als administrats.
L'Administració de la Generalitat i, dintre d'ella, el Departament de Salut i l'Institut Català de la Salut han implementat mecanismes que cal conèixer i que permeten obtenir aquestes fites d'accessibilitat del ciutadà a l'Administració pública.

AUTOGESTIÓ
Adequació al canvi i flexibilitat: Adequar l’actuació als processos, recursos disponibles i persones que generen les noves situacions i responsabilitats. Incorporar amb facilitat els canvis que es produeixen a l’empresa, així com proposar i impulsar canvis en el seu àmbit.

Docent

Joan Antoni Jiménez. Responsable de l'arxiu i gestió documental i administració electrònica del Servei Català de la Salut.

Objectius

Coneixement en profunditat del nou sistema d’actuació i funcionament dels mitjans electrònics actualment utilitzats per l’Administració de la Generalitat de Catalunya.
Apropament al sistema d’interrelació entre l’administrat i l’administració pública.
Coneixement del document i l’expedient administratiu a partir de la Llei 39/2015 de procediment administratiu comú, així com les conseqüències pràctiques d’aquest.
Coneixement en profunditat de la plataforma corporativa de tramitació GSIT PICA.

Programa del curs

Unitat 1. El model corporatiu de tramitació electrònica.
Unitat 2. L'accés electrònic del ciutadà a l'Administració.
Unitat 3. L'organització dels documents administratius electrònics.
Unitat 4. Les eines de tramitació electrònica a Catalunya + 2 sessions síncrones.

bottom of page