Conference Room
Making Notes
Business Meeting

Solucions en Formació

Curs de Marc normatiu del sistema sanitari Català de la Seguretat Social i de l’Estat del benestar. 10 hores
En un total de 10 hores l’alumne entrarà en les bases fonamentals pel que fa al marc normatiu global com a l'Estatut d'autonomia de Catalunya, però des d'un enfocament fonamentalment sanitari, en relació a les competències sanitàries, el sistema sanitari català, la llei d’ordenació sanitari de Catalunya i el Siscat.
Entendre les diferències culturals per millorar l'atenció amb l'usuari.

El poder de les imatges, millora la teva organització elaborant mapes mentals.
Com crèixer en la nostra resiliència
El dret Administratiu i l’Institut Català de la Salut. 10 hores
Si l’anterior curs parlava de manera molt tangencial del dret administratiu i ho feia fonamentalment per poder arribar a explicar coherentment el sistema sanitari de Catalunya, aquest es un curs de 10 hores amb casos pràctics per fixar clarament el sistema de les noves lleis de dret Administratiu, la 39 /2015 d’1 d’octubre de procediment administratiu Comú de les administracions publiques, i de la llei 40/2015 de Regim jurídic del Sector públic,.
Com establir acords a travès d'estratègies efectives. La neuronegociació
10 Eines efectives per aprendre a gestionar el temps
Pensament creatiu com a eina per a gestionar l'èstres.
Curs de Confidencialitat de l’àmbit sanitari. 10 hores

El curs de confidencialitat basat en l’explicació de la llei Orgànica 15/1999 i sobre tot el nou Reglament Comunitari de protecció de dades, així com de les lleis 41/2002 i 21/2000 de l’historia clínica, s’endinsa de manera molt intensa a partir de les explicacions combinades en casos pràctics (no menys de 4 al llarg del curs), de quin es el funcionament i les qüestions a tenir en consideració pel que fa a la protecció dels drets de pacient en defensa de l’Article 18 .4 de la Constitució, i de l’actual estatut d’autonomia.

Contenció en situacions de crisi: Contenció verbal i contenció fisica 
PNL intel·ligència relacional en atenció primària i hospitalaria
Ergonomia postural i relaxació per equips sanitaris
Curs d’Igualtat efectiva d’homes i dones i erradicació de la violència masclista. 10 hores

Aquest curs, igualment de 10 hores, té un part  de 3 hores d’explicació de la normativa i una part de 7hores relativa a l’actuació practica en la prevenció dintre de l’entorn laboral i mes concretament sanitari de l’actuació efectiva en la igualtat.

 

L’objectiu d’aquesta formació és conèixer l’aplicació de la normativa de l’igualat efectiva  de dones i homes i de la llei 5/2008 del dret de les dones a eradicar la violència masclista, i sensibilitzar i reflexionar sobre els conceptes claus en Igualtat a més de trencar amb estereotips i rols de gènere.

De l'Administració en paper a l'Administració electrònica 6 hores.
Implementació de l’Administració electrònica. La seu electrònica com a punt d’accés general: el Registre electrònic únic (S@rcat). . La interoperabilitat: La Plataforma d’Interacció i Col·laboració Administrativa (PICA). Mòduls comuns: L’e-còpia i e-digitalització: còpies autèntiques i digitalització de documents administratius.La gestió documental: L’ i-Arxiu i Aresta. Protocol de gestió de documents electrònics i arxiu
Organització jurídica i administrativa. 10 hores

Aquest es un curs mes adreçat a l’explicació del funcionament de sistema propi de l’Institut Català de la Salut. Es dona aquí per superat el tema coneixement bàsic del dret administratiu i ens endinsem en tes aspectes troncals del funcionament i polítiques de la institució.

Així expliquem de manera molt pormenoritzada el sistema sanitari integral d’utilització publica SISCAT, la llei i els estatuts de l’ICS, el personal de l’ICS,  el Pla de Salut de Catalunya, la llei 21 /2000 sobre la historia sanitària i el consentiment informat, i les lleis d’igualtat efectiva home dona.

Curs de la nova llei de contractes del Sector Públic. 10 hores

Aquest es un curs que combina en 10 hores l’explicació del nou funcionament del sistema de contractació en el sector públic, amb la aplicació mitjançant casos pràctics de la mateixa.

Es un curs especialment adreçat a personal administratiu que treballi o tingui que treballar amb la contractació publica dintre de l’ICS, sigui aquesta en qualsevol tipus de contractació.

Igualment per a la fixació dels conceptes explicats s’analitzen diferents casos o exemples pràctics.

Suriña Assessors en formació,S.L Via Augusta, 295. 08017 Barcelona. 93.4593067- 646488211- surinya@surinya.com