top of page

Solucions en Formació

Disposem de tres tipus diferents de modalitats per a que la formació s'adapti a les necessitats dels professionals sanitaris i del centre

MODALITAT EN LÍNIA

La modalitat en línia permet a l’alumne compatibilitzar la formació amb la seva disponibilitat del temps i lloc de residència. La formació a distància es mitjançant un sistema pedagògic basat en les necessitats formatives de l’alumne, fent ús intensiu de les tecnologies de la informació i de la comunicació (TIC) per facilitar el procés educatiu i garantir uns estàndards de qualitat educativa.

L’estudi comprensiu de la documentació facilitada, juntament amb la realització de les activitats complementàries d’avaluació contínua i aprenentatge programades per al seu desenvolupament a través de les aules virtuals, garanteixen l’adquisició dels coneixements teòrics i pràctics que tot professional qualificat precisa en la seva activitat.

Escribir en la computadora
convención

MODALITAT PRESENCIAL

La modalitat presencial dissenyada per Suriñá Assessors fa que les seves accions formatives s’adaptin plenament a la realitat laboral del professional i, per tant, la metodologia emprada prioritza l’aplicació pràctica dels coneixements teòrics explicats pel docent.

Així doncs durant les sessions, després de les oportunes explicacions teòriques, els alumnes realitzaran i treballaran els exercicis i casos pràctics proposats pel professor i adaptats a la realitat diària del seu lloc de treball en cada cas.

MODALITAT DE CÀPSULA

La modalitat de càpsula és una forma d’adaptar el contingut del curs a les circumstancies actuals de cada cas. Permet encarar la formació d’un tema de forma ràpida i efectiva amb una metodologia bàsicament pràctica.

L’estudi de casos pràctics amb el seguiment d’un professor i la participació de la resta d’alumnes del curs permet solucionar de forma autònoma qualsevol dubte plantejat durant les sessions.

Tecla de altavoz
bottom of page