Conference Room
Making Notes
Business Meeting

Solucions en Formació

 ATENCIÓ CLIENT/USUARI

 

Com|01 Atenció al client/usuari.

Com|02 Atenció al client/usuari immigrant.

Com|03 Gestió de reclamacions i queixes.

Com|04 Entendre les diferents cultures per millorar la relació amb el ciutadà/usuari. Com|05 Comunicació i gestió de conflictes.

Com|06 Comunicació assertiva en reclamacions i queixes.

Com|07 Contenció en situació de crisi. Contenció verbal i física.

Com|08 Elevator Speech. Estratègies per ressaltar avantatges competitives en poc temps.

TREBALL EN EQUIP

 

Des|01 Tècniques de millora del treball en equip.

Des|02 La comunicació dins els equips.

Des|03 La mediació en la resolució de conflictes.

Des|04 Creació, planificació i gestió de projectes.

Des|05 Lideratge situacional. Comunicació, implicació i motivació.

EXPRESSIÓ ORAL I ESCRITA

 

Com|11 Presentacions en Públic.

Com|12 Tècniques d’expressió escrita.

Com|13 La màgia de les presentacions elegants en Prezi.

Com|14 Correu electrònic. Millora de la redacció.

Com|15 Millora de la redacció de documents administratius.

Com|16 Introducció a la grafologia en RRHH.

ORGANITZACIÓ PERSONAL

 

Des|11 Gestió i administració del temps.

Des|12 L’organització del treball administratiu.

Des|13 Creixement personal. Autoestima i autoconfiança.

Des|14 Intel·ligència emocional.

Des|15 Expressió corporal. Relaxació i concentració.

Des|16 Gestió de l’estrès mitjançant el mètode Pilates.  

Des|17 Prevenció i gestió a l’agressivitat.   

Des|18 Creixement personal i gestió de l’estrès.

Xarxes socials

  • Instagram

DIRECCIÓ

 

Des|31 Tècniques de direcció no jeràrquica.Des|32 Conducció i direcció d’equips. Des|33 Màrqueting estratègic empresarial.

Des|34 Xarxes socials. Estratègies per promocionar la teva empresa.

Des|35 Estratègies de negociació. Programa Work Shop.

RECURSOS HUMANS

 

Jur|21 Prestacions contributives del sistema de la Seguretat Social.

Jur|22 La llei de la dependència i prestacions no contributives.

Jur|23 Curs pràctic sobre contractació administrativa. Procediment, tramitació i gestió de contractes.

Jur|24 Contractació. Nòmines, contractes, assegurances socials, quitances.

BIOÈTICA

 

San|01 Conceptes fonamentals de la bioètica.

San|02 Drets i deures. La bioètica i el respecte a l’autonomia dels pacients.

San|03 Ètica de la cura. Teoria i praxis per personal d’infermeria.

San|04 Bioètica i atenció en les unitats de cures intensives. Problemes i decisions al fi de la vida.

San|05 Ètica de la cura amb el pacient adult oncològic i cures pal·liatives. Aspectes ètics i psicològics.

RECERCA

 

San|11 Disseny de projectes de recerca. Generant un projecte de recerca. De la idea al protocol.

PRL PERSONAL I GESTIÓ DE L’ESTRÉS

 

Prl|01 Creixement personal i gestió de l’estrès

Prl|02 Expressió corporal. Relaxació i concentració.

Prl|03 Gestió de l’estrès mitjançant el mètode Pilates.

Prl|04 Ergonomia postural i relaxació.

Prl|05 Prevenció i gestió del Burn-out

SUPORT LINGÜISTIC

 

Lin|01 Anglès per a personal d’atenció a l’usuari/client.

Lin|02 Atenció telefònica. Eines bàsiques d’atenció en anglès.

Lin|03 Anglès en consultes.

Lin|04 Conducció de reunions en anglès.

Lin|05 Presentacions en públic en anglès.

Lin|06 Redacció de textos administratius en anglès.

JURÍDICA

 

Jur|01 L’acte de procediment administratiu.

Jur|02 Procediment administratiu en la redacció d’informes

Jur|03 La llei 8/2006. Gestió, administració i retribucions del personal estatutari.

Jur|04 Compliment de la Llei de Protecció de dades. .

Jur|05 Legislació laboral i administrativa. Actualització de coneixements. Normativa 2014.

Jur|06 El sistema sanitari públic al nostre país. Organització i gestió sanitària.

Jur|07 Planificació, gestió i administració de personal. Normativa en matèria de personal de la Administració.

Jur|08 Noves formes de gestió sanitària. Consorcis i empreses públiques.

Jur|09 Documentació sanitària

Jur|10 Gestió laboral i seguretat social

Jur|11 Taller pràctic sobre jubilació anticipada.

Jur|12 Procediment sancionador.

Jur|13 La llei de contractació del sector públic.

Jur|14 La llei de transparència

GESTIÓ SANITARIA

 

San|21 Documentació sanitària

San|22 El sistema sanitari públic al nostre país. Organització i gestió sanitària.

San|23 Acompanyament al dol.

RISCOS EN L'ATENCIÓ

 

Prl|11 Contenció en situació de crisi. Contenció verbal i física.

Prl|12 Prevenció i gestió a l’agressivitat.

Prl|13 Planificació i gestió dels riscos laborals.

Prl|14 Primers auxilis. Suport vital bàsic.

SUPORT LINGÜISTIC

 

Lin|11 Atenció a l’usuari/client en francès

Lin|12 Atenció telefònica. Eines bàsiques d’atenció en francès

Lin|13 Conducció de reunions en francès.

Lin|14 Presentacions en públic en francès

Lin|15 Tècniques de vendes en francès.

SUPORT LINGÜISTIC

 

Lin|21 Millora de la redacció de documents administratius. Ortografia i gramàtica.

Lin|22 Atenció al client/usuari. Actualització i millora de coneixements.

Lin|23 Atenció telefònica. Actualització i millora de coneixements.

 

NOVES TECNOLOGIES

 

Inf|01 Ofimàtica. Word, Excel i Power Point. Noves possibilitats i millora de la qualitat dels treballs.

Inf|02 Ofimàtica Power Point. Millora les teves presentacions

Inf|03 Confecció del quadre de comandament amb taules dinàmiques.

PROJECTES

 

Inf|21 La màgia de les presentacions elegants amb Prezi.

Inf|22 Mapes mentals. La manera fàcil de prendre decisions.

Inf|23 Autocad 2D.

Inf|24 Rehabilitació energètica residencial. L’ús de l’eina informàtica CE3X.

NOVES TECNOLOGIES

 

Inf|04 Correu electrònic. Millora de la redacció de e-mails.

Inf|05 Outlook. Eines per organitzar els missatges.

Inf|11 Gestió eficaç del correu amb les noves tecnologies.

Inf|12 Creació de blocs.

SERIOUS GAMES

 

Serious|01 Direcció de reunions

Serious|02 Presa de decions.

Serious|03 Gestió de conflictes.

Serious|04 Presa de decions.

Serious|05 El coaching per l'excel·lència de les empreses.