top of page

Ciberseguretat en l'àmbit sanitari

20 hores lectives

VIDEO PROMOCIÓ

Presentació

En els darrers anys s'ha produït una allau de la normativa en matèria de transparència, àmbit d'incidència fonamental en la gestió de la informació. La llei 19/2014 de transparència, accés a la informació pública i bon govern regula les obligacions de publicitat activa (portals de transparència) i el dret d'accés a la informació pública.
L'Institut Català de la Salut, així com el conjunt del sistema sanitari, han esmerçat esforços per fer efectiu aquest dret del ciutadà.
Aquest curs, analitza la normativa d'aplicació de la transparència obligada a les administracions públiques a Catalunya, fent una especial referència al sector sanitari.

AUTOGESTIÓ
Adequació al canvi i flexibilitat: Adequar l’actuació als processos, recursos disponibles i persones que generen les noves situacions i responsabilitats. Incorporar amb facilitat els canvis que es produeixen a l’empresa, així com proposar i impulsar canvis en el seu àmbit.

Docent

No s'ha proporcionat informació.

Objectius

Conèixer els principals conceptes en torn a la ciberseguretat.
Analitzar i identificar les amenaces més freqüents en els sistemes d'informació. Estudiar els principals estàndards que regeixen la ciberseguretat.
Seguir unes correctes polítiques de seguretat per a poder establir comunicacions segures.

Programa del curs

Unitat 1. Introducció a la seguretat en sistemes d'informació.
Unitat 2. Ciberseguretat.
Unitat 3. Programari nociu.
Unitat 4. Seguretat en xarxes sense fils.
Unitat 5. Eines de seguretat.

bottom of page