top of page

Transformació digital: Les competències clau per a professionals de la salut

23 hores lectives

VIDEO PROMOCIÓ

Presentació

Una de les realitats més imponents del nostre temps té a veure amb el canvi que les noves tecnologies de la informació (TIC) i internet estan generant. Aquests canvis, que són una constant, exigeixen del ciutadà adaptacions tant en el seu àmbit personal com en el professional i l’àmbit sanitari no és una excepció. L’accés a internet és una realitat a l’abast de la majoria dels ciutadans creant un nou paradigma on cada vegada més ciutadans seran natius digitals. Això ens porta a una transformació on de forma innata, s’exigiran més serveis sanitaris a través d’eines relacionades amb les TIC i on el professional sanitari haurà d’adquirir (si és que encara no las té) coneixements, habilitats i actituds sobre salut digital. El curs dona resposta a l'Eix 13 del Pla de Salut 2021-2025. Objectiu prioritari.

AUTOGESTIÓ
Adequació al canvi i flexibilitat: Adequar l’actuació als processos, recursos disponibles i persones que generen les noves situacions i responsabilitats. Incorporar amb facilitat els canvis que es produeixen a l’empresa, així com proposar i impulsar canvis en el seu àmbit.

Docent

No s'ha proporcionat informació.

Objectius

Tenir els coneixements de l’ecosistema digital per fer un ús adequat.
Saber gestionar la informació per a la presa de decisions basada en l’evidència.
Utilitzar dispositius i tecnologia per la comunicació.
Aprofitar les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) per potenciar la recerca, la producció i la publicació científica 2.0.
Conèixer eines col·laboratives pel treball en xarxa i l’atenció no presencial al pacient.
Reconèixer les diferents fonts de dades sanitàries per facilitar la presa de decisions.

Programa del curs

Unitat 1. Introducció a la salut digital.
Unitat 2. Alfabetització en salut digital.
Unitat 3. Gestió eficaç de la informació científic-sanitària.
Unitat 4. Comunicació sanitària 2.0.
Unitat 5. Creació de contingut digital científic-sanitari.
Unitat 6. Treball col·laboratiu en xarxa amb equips de salut.
Unitat 7. Anàlisi de gestió de dades.

bottom of page