top of page

Curs de Drets i deures del personal estatutari

20 hores lectives

VIDEO PROMOCIÓ

Presentació

El present curs vol endinsar-se d’una manera clara i esquemàtica en l’actual funcionament de les relacions laborals existents a l’Institut Català de la Salut en relació amb el seu personal estatutari. L’objectiu és conèixer la normativa i drets del pacient i les novetats que incorporen les Lleis 39/2015 i 40/2015, d'1 d'octubre, que deroguen la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Docent

Manuel Romero i Colomé. Llicenciat en Dret. Professor col·laborador de la UB.

Objectius

Conèixer els drets i deures del personal de l’ ICS. | Conèixer la normativa i drets del pacient. Conèixer la gestió de reclamacions, suggeriments i agraïments. |Conèixer i aprofundir en el Règim Disciplinari del personal de l’ICS. | Conèixer la Llei de Procediment Administratiu.

Programa del curs

Unitat 1. Drets i deures del personal de l'ICS.
Unitat 2. Drets dels pacients. Gestió de reclamacions, suggeriments i agraïments.
Unitat 3. Règim disciplinari del personal de l'ICS.
Unitat 4. Llei de Procediment administratiu.

bottom of page