top of page

Documentació sanitària

20 hores lectives

VIDEO PROMOCIÓ

Presentació

En el present curs, l’objectiu general és adquirir i/o actualitzar coneixements entorn el tipus de documentació que es genera en l’àmbit sanitari, la seva classificació i el seu tractament d’acord la normativa aplicable.

Assoliment
Planificació, organització i priorització. Organitzar i planificar les tasques, pròpies i de l'equip, per assolir les fites definides, en base a les accions a desenvolupar, les prioritats, els temps i recursos disponibles, a fi d'optimitzar-los, assegurant un servei efectiu i de qualitat.

Docent

Manuel Romero i Colomé. Llicenciat en Dret. Professor col·laborador de la UB.

Objectius

Identificar els tipus de documents que es generen en l’àmbit sanitari, i els diferents suports.
Conèixer els aspectes legals entorn el correcte tractament de la documentació sanitària, així com la responsabilitat del personal que la gestiona.
Adquirir coneixements bàsics sobre arxivística aplicats al tractament de la documentació sanitària.

Programa del curs

Unitat 1. La documentació sanitària: Entorn jurídic.
Unitat 2. La documentació clínica.
Unitat 3. Responsabilitat sanitària.
Unitat 4. La documentació no clínica.
Unitat 5. Conceptes bàsics d'arxivística aplicats al tractament de la documentació sanitària.

bottom of page