top of page

Marc Normatiu del sistema sanitari Català

20 hores lectives

VIDEO PROMOCIÓ

Presentació

L'actual model sanitari a casa nostra gaudeix, tot i la crisi que hem sofert els darrers anys, d'un prestigi i un reconeixement internacional que el fa un dels més importants del món. La seva capacitat d'incidència a la societat i sobretot el seu àmbit protector i d'accessibilitat al sistema, són factors clau de la bonhomia d'un sistema de protecció.
Resulta imprescindible per a tot treballador de la sanitat pública catalana, conèixer en profunditat com es va generar, desenvolupar, i quin és actualment el present del sistema protector tant de la sanitat en tant que part substancial del sistema de la seguretat social
i de l'estat del benestar en el qual vivim i del qual som partícips.

ASSOLIMENT
Millora i aprenentatge permanents. Estar sempre al dia en la seva professió i, periòdicament, es planteja el què i el com de la seva activitat professional, amb l'objectiu de suggerir i incorporar millores que aportin més valor en les actuacions i processos de treball.

Docent

Manuel Romero i Colomé. Llicenciat en Dret. Professor col·laborador de la UB.

Objectius

Conèixer amb caràcter general el sistema jurídic en el què es fonamenta el dret a Catalunya.
Introduir-nos en el dret administratiu, i de forma més concreta en les modificacions introduïdes per la llei 39/2015.
Endinsar-nos en el sistema sanitari català, els seus inicis i evolució i les estructures de funcionament actual.
Introducció als drets i deures del personal al servei de l'Institut Català de la Salut.
Conèixer abastament la confidencialitat en l'àmbit sanitari, i amb caràcter general les normes de protecció de dades ( Reglament Europeu i Llei Orgànica 3/2018, així com les lleis d’autonomia del pacient (Ley 41/2002 i Llei 21/2000).
Apropar-se al sistema sanitari comparat dels països que ens envolten.

Programa del curs

Unitat 1. Organització jurídica. Constitucional i estatutària.
Unitat 2. El dret administratiu.
Unitat 3. El sistema sanitari Català.
Unitat 4. El personal al servei del sistema nacional de salut.
Unitat 5. Confidencialitat en l'àmbit sanitari.

bottom of page