top of page

Sistema de garanties de la transparència, bon govern i el dret a l'accés a la informació pública

20 hores lectives

VIDEO PROMOCIÓ

Presentació

En els darrers anys s'ha produït una allau de la normativa en matèria de transparència, àmbit d'incidència fonamental en la gestió de la informació. La llei 19/2014 de transparència, accés a la informació pública i bon govern regula les obligacions de publicitat activa (portals de transparència) i el dret d'accés a la informació pública.
L'Institut Català de la Salut, així com el conjunt del sistema sanitari, han esmerçat esforços per fer efectiu aquest dret del ciutadà. Aquest curs, analitza la normativa d'aplicació de la transparència obligada a les administracions públiques a Catalunya, fent una especial referència al sector sanitari.

AUTOGESTIÓ
Adequació al canvi i flexibilitat: Adequar l’actuació als processos, recursos disponibles i persones que generen les noves situacions i responsabilitats. Incorporar amb facilitat els canvis que es produeixen a l’empresa, així com proposar i impulsar canvis en el seu àmbit.

Docent

No s'ha proporcionat informació.

Objectius

Analitzar la normativa d'aplicació de la transparència obligada a les administracions públiques a Catalunya, fent una especial referència al sector sanitari.

Programa del curs

Unitat 1. Principis generals de la transparència i el bon govern.
Unitat 2. L'administració davant de la transparència i el bon govern.
Unitat 3. Les entitats privades.
Unitat 4. Participació ciutadana.
Unitat 5. Transparència i bon govern en el sistema sanitari Català.

bottom of page