top of page

CURSOS REALITZAT AL MES DE FEBRER

LLEI D'IGUALTAT 17/2015 I LLEI 5/2008 DE ERADICACIÓ DE LA VIOLENCIA MASCLISTA

Al llarg d'aquest mes d'abril, hem realitzat per primer cop a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida, el curs d'igualtat efectiva de dones i homes i erradicació de la violència masclista a l'àmbit sanitari. Es tracta d'un curs de sensibilització d'igualtat, enfocat de manera molt especifica en l'àmbit sanitari. El curs analitza el marc jurídic de les lleis 17/2015, d'igualtat efectiva i la llei 5/2008 d'erradicació de la violència masclista, així com el protocol que disposa l'Institut català de la Salut per fer efectiu aquest dret (Pla d'igualtat, protocol d'ús no sexista de la llengua, protocol per la prevenció, detecció, actuació i resolució de situacions d'assetjament)
És un curs fonamentalment de sensibilització. Donem molt sincerament les gràcies a l'Institut Català de la Salut i a l'Hospital Arnau de Vilanova per haver confiat en nosaltres en aquesta formació.


Suriña Assessors

LLEI ORGÀNICA 3/2018 LOPD

Nota informativa sobre la nova llei Orgànica de Protecció de Dades personals i garantia dels drets digitals que ha estat publicada en el BOE, el proppassat dia 5 de desembre (llei orgànica 3/2018). Aquesta nova llei és l'adaptació al Reglament de la Unió Europea 206/679, i en tractar-se d'un reglament, no d'una directiva, la llei no modifica absolutament res del que ja hem explicat en els cursos de protecció de dades, però us volem fer arribar el text final d'aquesta.

Suriña Assessors

PROCEDIMENT ADMINISTRATIU

LLEI 39/2015 I 40/2015

Com informació addicional als cursos que al llarg de l’any hem donat referent a dret administratiu, et faig arribar Real Decret    11/2018  , publicat al Boletin Oficial del Estado de 31 de agosto, on en la seva disposició final septima  es posposa l’entrada de les obligacions derivades a la llei 39/2015 de Procediment administratiu en relació a l’administració electrònica, que es trasllada al dia 2 d’octubre de 2020.

Suriña Assessors

bottom of page